Våra tjänster

Rätt skatt i rätt land i rätt tid!

Vår ambition är att få företag och företagare att förstå och hantera sin skattesituation, vi vill förenkla det som är krångligt och vi strävar alltid efter att skapa ansvarsfulla lösningar som ger resultat. Våra kunder ska få råd som är materiellt korrekta, men där vi också ser till det ekonomiska utfallet av rådgivningen.    

Målet med vår rådgivning är att du som kund ska betala rätt skatt i rätt tid i rätt land!

Det vi kan vill vi också gärna lära andra, samtliga rådgivare på byrån är därför föredragshållare såväl inom som utom nätverket. Vi anpassar våra utbildningar efter förfrågan från Baker Tilly, våra kunder eller andra samarbetspartners. Här hittar du ett urval av våra utbildningar.

Nedan hittar du ett urval av de områden vi arbetar med;

 

Företagsbeskattning

Fåmansföretag

Individbeskattning

Fastighetsrelaterade skattefrågor

Transaktioner/
Omstruktureringar

Skatteprocesser

Företagsbeskattning

Registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter

Löpande rådgivning, exempelvis bedömningar av avdragsrätt för olika kostnader m.m.

Skatt som likviditetsfråga - praktisk hantering och resultatplanering

Utredning kring skatterisker

Upprättande av skatteberäkningar och deklarationer

Skattepolicy

Hantering av moms

Incitamentsprogram

Lön- och förmånshantering

Hantering av KB/HB

Utredning och hantering av utlandsetableringar/fasta driftställen

Avräkning utländsk skatt

Tolkning av dubbelbeskattningsavtal

Rådgivning i samband med konkurser

Deklarering av enskild näringsverksamhet

icon-checkmark-circle_1

Fåmansföretag

Val av företagsstruktur

Upprättande av K10 – blanketter/Beräkningar av utdelningsutrymme, aktuella
och historiska

Utredningar kring aktiv/passiv verksamhet (kvalificering av andelar)

Ägarförändringar, tillvägagångssätt och beräkningar

Generationsskiften, från planering till genomförande

Individbeskattning

Upprättande av privatdeklarationer

Utredningar avseende skattskyldighet

SINK-ansökningar

Utlandsanställningar

Utlandsflytt

Tolkning av dubbelbeskattningsavtal

Hantering av utländska skatter

Transaktioner/
omstruktureringar

Transaktioner/omstruktureringar

Skatteprocess

Dialogförfarande

Ansökan om förhandsbesked

Biträde/ombud vid frågor från Skatteverket

Biträde vid skatterevision

Omprövningar på eget, eller
Skatteverkets, initiativ

Domstolsprocesser

Skattebrottsutredningar

Val av bolagsformer

Optimering av ägarstrukturer

Tillvägagångssätt vid omstruktureringar

Koncernbidragsfrågor

Utredningar av underskott/underskottsspärrar

DD (företagsanalys) i samband med företagsförsäljning/förvärv

Moms, risker och möjligheter

Fastighetsrelaterade skattefrågor

Hantering av avdrag och avskrivning, reparation/underhåll, utvidgade reparationsbegreppet och ny-, till- och ombyggnation.

Ersättningsfonder

Byggmästarsmitta

Momsutredningar, exempelvis hantering av investeringsmoms, byggmoms och uttagsbeskattning av moms

Fastighetstaxering och omprövningar av sådana

Stämpelskatt

Rådgivning relaterad till fastighetstransaktioner

Beräkningar av utfall vid köp/försäljning av fastighet

Frivillig skattskyldighet, moms vid uppförandeskede